verzoek rekenkamer onderzoek reorganisatie

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 20 december heeft Wim Briggeman een voorstel ingediend om de rekenkamer te verzoeken een evaluatieonderzoek te houden. In dit evaluatieonderzoek gaat de rekenkamer onderzoeken hoe het reorganisatieproces binnen de gemeentelijke organisatie is verlopen. Het voorstel werd door alle aanwezige raadsleden ondersteunt. Lees hieronder het voorstel dat Wim Briggeman tijdens zijn eerste termijn heeft ingediend:


In de vergadering van de commissie Middelen en Bestuur heb ik namens de VVD fractie de nodige kritische vragen gesteld aan de leden van DAP. Het ging dan met name om de vraag hoe vertrouwelijke informatie was verkregen en in het verlengde daarvan wat de concrete doelstelling van het te verrichten raadsonderzoek zou moeten zijn. De beantwoording was, om het voorzichtig te zeggen, niet erg “puntig” en op het punt van de informatie zelfs ontwijkend. De indruk die wij hebben overgehouden aan dit debat is dat onder de vlag van budgetrecht van de raad een onderzoek wordt gevraagd, dat vooral gericht is op individuele belangen van medewerkers en op rechtvaardiging van het handelen van een direct betrokken ex-collegelid.

De opvatting van de VVD is helder; in bestuurlijk opzicht stelt de raad het beleid vast met de bijbehorende kaders, voert het college ondersteund door het ambtelijk apparaat het beleid uit en controleert de raad op hoofdlijnen of de gevraagde resultaten zijn behaald. Een directe betrokkenheid van de raad en het college bij de ambtelijke organisatie past hier niet in. De gemeentesecretaris vervult in deze de werkgeversrol.

Het zal dan ook geen verbazing wekken dat wij  niets zien in het door DAP gevraagde raadsonderzoek. Wij zullen derhalve niet instemmen met dit voorstel.

Dat neemt niet weg, dat wij als VVD fractie al vanaf het allereerste begin van de nu in de eindfase verkerende reorganisatie een meer dan warme belangstelling hebben getoond voor het veranderproces. De door het college ingezette richting naar een afgeslankte organisatie, die in staat zou moeten zijn om de functie van regiegemeente uit te voeren, hebben wij onderschreven. Dit is in de door de raad unaniem vastgestelde toekomstvisie nog eens duidelijk herbevestigd. Vanuit onze budgettaire en controlerende rol hebben wij ons vanaf het begin van de reorganisatie kritisch opgesteld. We hebben meerdere keren vragen gesteld over de wijze waarop de budgetten voor flankerend beleid werden gereserveerd c.q. werden geboekt. Daarnaast hebben we met andere partijen kritische vragen gesteld over de kosten van de overgang van de afdeling sociale zaken naar de gemeente Hengelo. Ook hebben we herhaaldelijk  gevraagd om een integraal overzicht van alle in het kader van de reorganisatie gemaakte kosten. De vragen zijn door het college naar beste weten beantwoord maar het ontbreekt aan een integraal beeld. Het kan zijn dat het daarvoor nog te vroeg is maar het moment waarop de nieuwe managers hun intrede doen in de organisatie kan een interessant ijkpunt zijn voor een evaluatie. Een mooie bijkomstigheid is dat een nieuwe raad met een gedegen onderzoek gebaat kan zijn.

Hoewel wij als raad geen directe zeggenschap over c.q. invloed hebben op de agenda van de onafhankelijke rekenkamer van de gemeente Haaksbergen zou het te overwegen zijn in overleg te treden met de leden van de rekenkamer en  hen de vraag te stellen of zij hierin een rol zouden kunnen spelen.

In meerdere opzichten is de vraag passend:

 de rekenkamer is onafhankelijk en heeft ruime onderzoekservaring.

de rekenkamer is gewend uitgezet beleid te toetsen op effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.

in 2014 heeft de rekenkamer in het rapport “Ritmestoornissen in de Haaksbergse  gemeentelijke organisatie” een aantal niet mis te verstane aanbevelingen gedaan ter verbetering van de organisatie.

Uiteraard kunnen wij als VVD fractie deze wens neerleggen bij de rekenkamer, maar wij zouden graag van de andere raadsfracties willen horen hoe zij hier tegen aan kijken. Een groter draagvlak voor een dergelijk onderzoek vergroot de kans van slagen. Ook zijn wij benieuwd naar de opvatting van het college.