De algemene beschouwing van de VVD op de begroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019-2021 van de gemeente Haaksbergen

Op 8 november heeft de raad vergaderd over de begroting van de komende jaren. Dit is wat de VVD van de begroting vindt.

VZ
Geachte aanwezigen, voor ons ligt de begroting 2018 alsmede het meerjarenperspectief 2019 -2021.
Hoe hebben we het nu gedaan het afgelopen jaar en wat zijn de vooruitzichten voor 2018. Wat laat het gemeentelijk huishoudboekje zien voor volgend jaar. In deze begroting worden de te verwachten inkomsten en uitgaven van de gemeente Haaksbergen geraamd.
Via de kadernota 2018, waarin de kaders zijn vastgelegd, komen we bij deze begroting terecht.
Er is het afgelopen jaar heel veel gebeurt en niet alles naar de zin van de VVD, maar dat heb je weleens in een democratie. De meerderheid bepaalt tenslotte. Dat wil niet zeggen dat je het daar mee eens moet zijn. De eigen waarden en normen van ons als VVD-fractie zijn ook belangrijk en worden altijd meegewogen in onze besluitvorming.

VZ
Dan nu de begroting zelf; op zich niet spannend en ziet er zo op het eerste gezicht solide uit.
Het college is dan ook euforisch over deze begroting en strooit met allerlei mooie cijfers, maar wanneer je dieper graaft, blijft er niet zo heel veel over om euforisch over te zijn. De mooie cijfers zijn uiteraard een voor deel te verklaren door het beleid wat is gevoerd, maar voor het overgrote deel natuurlijk door de economische opleving die we mede door het kabinetsbeleid hebben meemaken.
De begroting is wel redelijk compact te noemen en de kadernota is daar keurig in verwerkt. Dus een voorzichtig compliment richting college en alle ambtenaren die hieraan hebben meegewerkt is dan ook op zijn plaats. Bij deze.

VZ
Het college heeft de weg die het is ingeslagen voortgezet en is blijven kijken naar een kleiner en compact gemeentelijk apparaat, iets waar de VVD een groot voorstander van is. Het is een goede zaak om taken die anderen beter kunnen uit te besteden. Dit is een van de oplossingen voor een kleine, compacte en efficiënte lokale overheid. Een gemeentelijk apparaat dat snel kan inspelen op veranderingen en dicht bij de mensen staat. Niet tegenover de bewoners, maar ernaast, samen met.
Een hoge mate van servicegerichtheid zorgt ervoor dat mensen vertrouwen krijgen in de lokale overheid en zich meer thuis voelen.

VZ
Met de economische groei die we nu meemaken is het mooi dat we in deze begroting ook kunnen zien dat er geïnvesteerd gaat worden in allerlei projecten die hoognodig aan de beurt zijn. Te denken valt aan infrastructurele verbeteringen en het tegengaan van wateroverlast door aanpassingen/vervanging van het riool. Ook wordt er gekeken hoe we het MBS weer een gezonde basis kunnen geven door hen te steunen in hun ambitie om verder te kunnen professionaliseren. Verder wordt de sterk verouderde atletiekbaan volledig gerenoveerd. Allemaal projecten die echt hoog op de prioriteitenlijst staan. 


VZ
Met betrekking tot reorganisatie binnen het ambtelijk apparaat lijkt het de goede kant op te gaan, maar ook hier zitten wat haken en ogen aan. Wij hebben als gemeente nog steeds een aantal mensen die niet binnen de organisatie aan het werk zijn en toch nog bij ons, de gemeente Haaksbergen, op de loonlijst staan. Dit zijn kosten waar we niets voor terugkrijgen en dat is zeer spijtig voor alle betrokkenen.
Daarnaast wordt er nog een behoorlijke taakstelling doorgeschoven naar 2019.

VZ
Het Kulturhus , waar wij als VVD volledig achter staan blijft in financieel opzicht een lastige kwestie. Gelukkig is er een koper gevonden voor het oude pand van de bibliotheek en is de bibliotheek nu verplaatst bij het theater. Dat hier kosten mee zijn gemoeid zal iedereen begrijpen, maar laten reëel zijn richting het Kulturhus en hen een goede ondersteuning verlenen. Zaken als verlengde afschrijving op inventaris om zo een lening te kunnen verstrekken is volgens de VVD niet de juiste weg. Een op elkaar afgestemd goed uitgewerkt plan van het Kulturhus en de gemeente zal uiteindelijk veel effectiever en efficiënter blijken.

VZ
Kijkend naar de begroting en de lasten voor de inwoners zien we een verlaging van de afvalstoffenheffing, evenals een verlaging van de OZB. De rioolheffing zal gelijk blijven. Al met al een belastingverlaging voor de inwoners van Haaksbergen van om en nabij de 3.8%.
Nu heeft de raad aangegeven iets te willen met de OZB, want de jarenlange stijging van in totaal 20% de afgelopen heeft er aardig ingehakt bij de inwoners van Haaksbergen. Of het nu verstandig is om meteen een verlaging te hanteren vragen wij ons als VVD af. Wat ik eerder memoreerde is dat het ons inziens niet allemaal zo rooskleurig is als het lijkt. Een gelijkblijvende OZB is wat ons betreft voldoende, ondanks het feit dat als Haaksbergen nog steeds aan de hoge kant zitten met onze lokale lasten wanneer je dit vergelijkt met de ons omliggende gemeenten.

VZ
In de begroting zien we ook dat er al een voorschot wordt genomen op de nieuwbouw van het Assink door middel van een krediet. €100.000,- in 2018 en 2019 en 9.8 miljoen in 2020. Niet dat we als VVD tegen nieuwbouw zijn, integendeel, maar leggen we als ons als raad niet vast over de definitieve invulling? Graag een reactie van de wethouder. Stel dat de nieuwe raad er anders over denkt (je weet maar nooit), dan heb je meteen de poppen aan het dansen en klopt de begroting niet meer op dat punt. Wij beseffen ook dat de eerste en tweede €100.000 gebruikt gaat worden om plannen voor nieuwbouw verder gestalte te geven, maar toch. 

VZ
Nog een algemene noot van de kant van onze fractie.
Het mooie resultaat dat wij zien in 2018 lijkt te verdampen in de jaren die daarop volgen. Het positieve resultaat van de begroting van aankomend jaar van €455.000,-, valt terug in 2019 naar €49.000,- en blijft ook achter in de jaren daarna. Het financiële perspectief dendert achteruit in de jaren 2019 -2021. Een volgend college heeft daardoor veel minder financiële armslag. Het resultaat van 2018 wordt voor een zeer aanzienlijk deel veroorzaakt door eenmalige baten. Dit zijn onder andere de voorgenomen verkoop van de aandelen van drinkwaterbedrijf Vitens met en geschatte opbrengst van 1 miljoen euro, de enorme verlaging van de rentelasten van de afgelopen jaren van eveneens rond de 1 miljoen euro per jaar ten opzichte van 2014, de fikse verhoging van de algemene uitkering van het rijk en de verkoop van grond. Dit komt ten goede van de algemene reserve. Het aanvullen van deze reserve komt dus vooral door incidentele meevallers en niet doordat we echt structureel geld overhouden.

VZ
Een positief resultaat is mooi, maar in de ogen van de VVD is dit een broos resultaat en kunnen we het ons nog niet veroorloven om al teveel in een jubelstemming te verkeren. Een gematigd tevreden houding is wellicht meer gepast.
Waakzaamheid blijft geboden zoals ook in Rond Haaksbergen werd vermeld.